جایی میان قلب هست که هرگز پُر نمیشود
یک فضای خالی ، حتی در بهترین لحظه ها
و عالی ترین زمان ها
میدانیم که هست
2021/08/23 - 18:54
دیدگاه
mohammad123

جایی میان قلب هست که هرگز پُر نمیشود
یک فضای خالی ، حتی در بهترین لحظه ها
و عالی ترین زمان ها
میدانیم که هست
جایی میان قلب هست که هرگز پُر نمیشود
و ما در همان فضا
انتظار میکشیم ...

1400/06/1 - 18:55 ·