خدایا
تو میدانی آنچه را که من نمیدانم
در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطمها
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . .
2021/08/25 - 07:19
پیوست عکس:
10.jpg