میدانی ؟!
امروز خدایم به من اینگونه گفت :
با من که باشی همه جا رنگین است
و طلوع صبحی دیگر را خواهی دید
تو لبانت را کمی تکان بده ، آن وقت من برایت خندانش میکنم
دستانت را بمن بده ، آن وقت من برایت گرمش میکنم
2021/08/25 - 07:21
پیوست عکس:
Life-with-God.jpg
Life-with-God.jpg · 599x374px, 21KB
دیدگاه
gholamali

پاهایت را به من بسپار ، آن وقت خواهی دید چطور پله های ترقی را یک به یک میگذرانی
تو فقط با من باش ....

1400/06/3 - 07:21 ·