نفسم آمده بند از شرر رفتن تو
شب و روز از پی تو در جریانت هستم
2021/08/25 - 10:56 در عشق اول