غرق زخمیم ولی قامتمان خم نشده
سایه چادر او از سرمان کم نشده
بنویسید امید دل زهرا مهدیست
چاره کار همه مردم دنیا مهدیست...
https://cdn.yjc.news/files/fa/new...74_440.mp4 11186974_440.mp4 · 1.6MB
2021/08/26 - 07:49