با تو از عشق میگفتم

از پشیمانی
از اینکه فرصت دوباره ای
هست یا نیست؟
در جواب صدایی بی وقفه هی میگفت
مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد
2021/08/26 - 10:30