یافتمت تا از دستت دهم
و عاشقت شدم تا دلتنگت شوم.

♥ ♦ ♥ ♦ ♥

2021/08/27 - 21:59