– این کفشت زشته
+ آره میدونم همه میگن
– اگه میدونی چرا می پوشی؟!
+ راحتی من مهمه یا حرف مردم؟
2021/08/28 - 17:50
پیوست عکس:
236x268_1585290921560140.jpg
236x268_1585290921560140.jpg · 236x268px, 14KB