دلیل تمام استرس، اضطراب و افرسردگی هایمان این است که:

وجود خودمان را نادیده می گیریم و برای راضی کردن دیگران زندگی می کنیم… “بودا”

2021/08/28 - 17:52
پیوست عکس:
1053236x236_1418193604621938.jpg
1053236x236_1418193604621938.jpg · 236x236px, 11KB