آدما تو رابطه نیاز به توجه دارن، مثل اون بیسکویتی که میزنی تو چایی، که اگه حواست نباشه ، هم بیسکویت له میشه هم چاییت به گند کشیده میشه ..
2021/08/29 - 16:32