ریشه انسانها ، فهم آنهاست یک سنگ به اندازه ای بالا می رود ،که نیرویی پشت آن باشد.با تمام شدنِ نیرو ،سقوط و افتادن سنگ طبیعی است!ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن ؛که چطور از زیر خاک هاو سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها رامی شکند و سربلند می شود .هر فردی به اندازه این گیاه کوچک ،ریشه داشته باشد ،از زیر خاک و سنگ ،از زیر عادت و غریزه !و از زیر حرف ها و هوس ها ،سر بیرون می آورد و با قلبی از عشق افتخار می آفرینید .ریشه ما ، همان ”” ما است


2021/08/29 - 22:53