زشت ترین قسمت بدن بینی بدفرم یا شکم برآمده نیست
زشت ترین قسمت بدن ذهنی است که پر از افکار منفی
شامل بدبینی خشم نفرت و....می باشد...
2021/08/31 - 09:28
پیوست عکس:
1053500x479_1503743073542074.jpg
1053500x479_1503743073542074.jpg · 500x479px, 19KB