عشق داغی‌ست که تا مرگ نیاید نرود
هرکه بر چهره از این داغ نشانی دارد

2021/08/31 - 19:16
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۰۸۳۱-۱۹۱۵۰۴_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۰۸۳۱-۱۹۱۵۰۴_MoboTel.jpg · 719x1070px, 332KB