خوبیه اینجا اینه که هیشکی نی هر چقد دلم بخواد شر میگم کسی نی زر بزنه خوشم میاد{-18-}{-18-}

2019/04/15 - 23:46