در مرگ عاشقانهٔ نيلوفران صبح در زير لاجورد غم انگيز آسمان در هرکجا که می‌گذرد سايهٔ حيات سرمست و پرنشاط رو کن به سوی عشق رو کن به سوی چهرهٔ خندان زندگی

2021/09/02 - 11:16 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-02_11-16-42.jpg
photo_2021-09-02_11-16-42.jpg · 1024x1120px, 142KB