زندگی مانند دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید!
2021/09/04 - 09:15
پیوست عکس:
UIK3l0_236x314_960x1280_nIhrvlqM_2421339_1630599017269425421.jpeg
UIK3l0_236x314_960x1280_nIhrvlqM_2421339_1630599017269425421.jpeg · 236x314px, 23KB