خدایا...

هیچ میدانی که همیشه به موقع
به داد دلم... تو میرسی
انجا که خسته ام...
انجا که دل شکسته ام
انجا که از همه عالم و ادم گسسته ام
تو همان دستی هستی که
میگیری از دلم غبار غم ها را
خدایا سپاس...

2021/09/04 - 23:23