توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی، برایت بدل می‌شود به جهنم ! چرا روزگار را به خودت سخت میکنی ؟ اگر دل ببندی، هر خراباتی یک بهشت است
2021/09/05 - 10:06