در ای از دود
یا پر از
به می افتد
آن شاید تو باشی
من به پی برده باشم...


2021/09/05 - 14:35
پیوست عکس:
IMG_20210905_143254_780.jpg
IMG_20210905_143254_780.jpg · 1080x1067px, 32KB