نیستم
اما پروازم را نمۍتوانم ڪنم
را باز ڪنید
میخواهم از عبور ڪنم
به سوۍ !
2021/09/06 - 00:53 در A-D-M