دلی که نغمهٔ ناقوسِ معبد تو شنید
چو کودکان ز پی بانگ هر جرس نرود

2021/09/06 - 14:30 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-06_14-29-20.jpg
photo_2021-09-06_14-29-20.jpg · 1024x852px, 221KB