گول دنیارا مخور!
ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند
بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

2021/09/06 - 20:54