چه خوش است راز گفتن به نکته سنجی
که سخن باشی به سخن رسیده باشد
2021/09/06 - 20:56