بلد بودن مهتر از عاشق بودن است
کسی که تورو بلد باشد
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کی سکوت کند
دزدکی نگاهت کند
سرت داد بزند
در اوج عصبانیت محکم آغوشت بگیرد
کاش کسی باشد
2019/07/24 - 23:46 در واسه دل خودم