در غم تو ، تو در هوای دگری
دلتنگِ تو من ،دلگشایِ دگری

در مذهبروا کی باشد
من دست تو بوسم وپای دگری
2021/09/06 - 22:26