بویِ مُشڪیم ،
محال است ڪه رسوا نشویم ...

ے
2021/09/06 - 22:45
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۰۸۲۰-۰۷۵۰۳۲_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۰۸۲۰-۰۷۵۰۳۲_MoboTel.jpg · 719x603px, 193KB