در زندگی،
زمانی حرف بزن که ارزش
حرفت بیشتر از سکوتت باشد

و زمانی دوست انتخاب کن که
ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد.

2019/07/25 - 00:20 در واسه دل خودم
دیدگاه
Yosef

عالیه

1398/05/3 - 00:22 ·
roz

ممنونم

1398/05/3 - 00:22 ·