ڪه هستۍ اۍ ؟
ڪه به من بخشیدۍ
و مرا در قهوه اۍ چشمانم فهمیدۍ
نیست ۍ باشۍ !
2021/09/08 - 01:50 در A-D-M