عادت ندارم
درد دلم را
به هرکسی بگویم
پس خاکش میکنم
زیر چهره خندانم
تاهمه فکر کنند؛
نه دردی دارم و
نه قلبی...؟؟

2021/09/08 - 12:25