به استخوانم زده ای؛
آنجا دور از همه
برای نیستی ات در خود مچاله می شوم
زانوهایم را بغل می کنم
هیچ کس نمی بیند
آنجا از طعنه های همه، حتی خودت در امانم.
؟؟
2021/09/08 - 12:44