من نخواهم ایستاد روبه روی تو
جز برای بوسیدن


2021/09/08 - 23:31
دیدگاه
Sadaf

و جز خواستن تو هیچ نخواهد دل من❣

1400/06/17 - 23:56 ·