میدانی دلتنگی چیست ؟

دلتنگی آن است که جسمت
نتواند به آنجایی برود
که جانت میرود ...???

2021/09/09 - 23:25