من میخواستمش تا زنده بمونم،
اون منو میخواست تا تنها نمونه؛
میدونی،
ماهیِ بدونِ حوض با حوضِ بدونِ ماهی خیلی باهم فرق داره ..
2021/09/10 - 03:42