هر چه کمتر شود فروغ حیات


رنج را جانگدازتر بینی


سوی مغرب چو رو کند خورشید

2021/09/10 - 15:50 در عشق اول