چیزهایی هست که نمیدانی مثل

عمق دلتنگی،که هر روز بیشتر از
قبل دورنش فرو می روم،بی آنکه
انتها داشته باشد.
2021/09/10 - 17:07 در بوشهری ها