و شبی هست که نیست پس از آن فردایی...!
2021/09/11 - 00:35
دیدگاه
vahid_v713

باش پس از الانت لذت ببر دیوانه {-7-}

1400/06/20 - 00:50 ·
sahariii

ایشالا امشب همون شب باشه

1400/06/20 - 00:53 ·
vahid_v713

باش گمشو جهنم دوتایی چایی بریز
ببینیم چی میشه

1400/06/20 - 00:55 ·
sahariii

دلت خوشه خیلی

1400/06/20 - 00:59 ·
vahid_v713

نه بابا شبُ روز گریه میکنم افسرده غمگینم فقط وسطش خندم میگیره {-7-}

1400/06/20 - 01:04 ·
sahariii

خب دیگ دلت خوشه

1400/06/20 - 01:05 ·
vahid_v713

گیر دادی ب دل ما

1400/06/20 - 01:12 ·
sahariii

دلت خوش باشه همیشه
من دوای دل خودمو پیدا نکردم چیکار به دل تو دارم

1400/06/20 - 01:16 ·
vahid_v713

پس لاقل بگو کی خودتُ میکشی ؟
دوات پیش خودمه میریزی تو چایی میری فضا

1400/06/20 - 01:18 ·
sahariii

یه بار این کارو کردم دیگ نمیکنم

1400/06/20 - 01:21 ·
vahid_v713

حیف شد که
عاقل شدی

1400/06/20 - 14:08 ·