شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا ک در تاریکـــ ـی ...
چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ...
این امیـــــ ـد ... در درونــــــ ــم ریشه می زند …
2021/09/11 - 10:20