حرف هایم را تعبیر میکنی
سکوتم را تفسیر
دیروزم را فراموش، فردایم را پیشگویی
ب نبودنم مشکوکی
در بودنم مردد
از هیچ گلایه میسازی، از همه چیز بهانه...
2021/09/11 - 10:34