کی گفته زمان طلاست؟!

من مزه مزه اش کردم

ثانیه ثانیه میسوزونه میره تو عمق وجودت

مست مست ک شدی

چشاتو باز میکنی میبینی عمرت گذشته

2021/09/11 - 10:36