بـعـضـی از آدمـا مـثـل چـمـن مـیـمـونـن
نـبـایـد زیـادی بـزرگـشـون کـنـی بـایـد هـر دفـعـه بـا
قـیـچـی کـوتـاشـون کـنـی وگـرنـه مـیـشـن هـرزه.
2021/09/11 - 10:49