دیر که رسیدم با دیگری دیدمش
فهمیدم گاهی هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است
2021/09/11 - 10:53
پیوست عکس:
prisonlove30 (3).jpg
prisonlove30 (3).jpg · 637x385px, 84KB