نمیدانستم دلتنگی دل نازکم میکند . . .

آنقدر که به هر بهانه ی کوچکی چانه ام بلرزد و چشمهایم پر . . .

نمیدانستم نبودنت کودکم میکند . . .

آنقدر که ساعتها گوشه ای بشینم و با همه قهر که چرا نیستی . . .چرا . .

2021/09/12 - 09:21