می توانی چشم هایت را
روی چیزهایی که نمیخواهی ببینی ببندی،
ولی نمیتوانی قلبت را
روی چیزهایی که نمیخواهی
احساس کنی ببندی..
2021/09/12 - 14:20