یادش بخیر پاییز
با آن طوفان رنگ و رنگ
که بر پا در دیده می کند ....
2021/09/12 - 21:28
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۰۹۱۲-۱۲۳۷۱۱_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۰۹۱۲-۱۲۳۷۱۱_MoboTel.jpg · 713x1075px, 648KB
دیدگاه
roya15

پاییز حال مرا بهتر می شناسد ...

1400/06/22 - 01:08 ·
mohsen3335

اوهوم {-35-}

1400/06/22 - 07:54 ·