پیرمرد جواب داد: " من هم باید ترک کنم. من هر روز فقط دو نخ سیگار می کشم،

برای همین نباید زیاد سخت باشد.
اما می دانی، رفتن به مغازه برای سیگار خریدن و آمدن به این جا برای سیگار کشیدن،
خودش کمک می کند وقت بگذرد.
من را به تحرک وا می دارد و نمی گذارد زیاد فکر کنم."
گفتم: " یعنی می گویید برای سلامتی تان سیگار می کشید. "
پیرمرد با نگاهی جدی گفت: " دقیقاً."


کجا ممکن است پیدایش کنم


2021/09/13 - 08:53