دلم تنگ است! بغض سنگینی گلویم را می‌فشارد و خیال خالی شدن ندارد انگار! مُدام چنگ میزند گلویم را و بودنت را انتظار می‌کشد. کاش دیروزی نبود تا خاطراتت در آن نقش نمی‌بست! و کاش فردایی نباشد وقتی قرار است تو در آن نباشی!

2021/09/13 - 18:55 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-13_18-55-36.jpg
photo_2021-09-13_18-55-36.jpg · 1280x857px, 123KB