زمانِ شما زندگیِ شماست وقتی روی مهمترین کارهایتان تلاش می کنید

از زندگیِ خود بیشترین بهره برداری را می کنید ؛ هر کاری را جز کارِ مهم تان انجام دهید اتلاف وقت است...

2021/09/14 - 09:25