آدمهای احساساتی را باید کشت...

میدانی راست میگویم...

آدمهای احساساتی به درد این زندگی آهنی امروز نمیخورند...

2021/09/14 - 12:19