دوستت دارم‌
مثل خوابی عميق ولی سبُک‌پلک بزنی می پرم
عاشقت هستم،
مثل خود را به خواب زدن،حال سال ها صدايم كن
بيدار نخواهم شد !

2021/09/15 - 18:09