ارزش رفیق آنقدهست که برایش پل عبورشوم حتی اگرنگاهش به زیرپایش نیفتد
2021/09/16 - 07:14